Eigenaardigheden bij de verdeling van erfrecht in het erfrecht

Nalatenschap

Hoe wordt de erfenis verdeeld als er geen erfgenamen zijn? Als er geen erfgenamen zijn, gaat de nalatenschap van de overledene over op de staat. De staat kan de erfenis niet weigeren en wordt als erfgenaam de rechtsopvolger van de overledene. In het geval van openstaande schulden van de overledene is de staat aansprakelijk jegens de schuldeisers voor het bedrag van de nalatenschap.

Hoe wordt de erfenis verdeeld als erfgenamen onwaardig zijn geworden?

Volgens het erfrecht zijn personen die onwaardig zijn geworden, uitgesloten van de wettelijke erfopvolging. Overlevenden die opzettelijk de overledene hebben gedood of hebben geprobeerd te doden, worden als erfenis onwaardig beschouwd. Bedreigingen en bedrog jegens de overledene om een ​​beschikking op te stellen of in te trekken, leiden eveneens tot uitsluiting van de nalatenschap. Ook personen die een testament van de overledene hebben vervalst of vervalst, zijn erfrecht onwaardig. Ze worden niet in aanmerking genomen bij de verdeling van de erfenis.

Als er echter redenen zijn waardoor de erfgenaam onwaardig lijkt, hoeft hij niet noodzakelijkerwijs van de nalatenschap te worden uitgesloten. Als de erflater hem vergiffenis schenkt, kan hij bij de verdeling van de erfenis alsnog rekening houden met de betrokkene.

Hoe wordt de erfenis verdeeld als een erfgenaam de erfenis heeft afgewezen?

Verwanten die als erfgenaam zijn aangewezen, hebben het recht de erfenis te weigeren. In dit geval doen de nabestaanden afstand van hun recht op een erfenis en nemen zij ook niet de wettelijke erfopvolging als erfgenaam over. Volgens het Duitse erfrecht kan tijdens het leven van de erflater al afstand worden gedaan van de erfenis in de vorm van een contract.

De afstand van de erfenis moet binnen 6 weken officieel worden bekrachtigd door een notaris of de erfrechtbank. Als de erfgenaam in het buitenland is of de erflater in het buitenland woonde, is de termijn 6 maanden. Voor de kwijtschelding worden kosten in rekening gebracht die naar rato worden berekend op basis van de totale waarde van de nalatenschap. Als de nalatenschap wordt aangenomen of de nalatenschapsdeadline voor afwijzing wordt overschreden, wordt de nalatenschap automatisch overgedragen aan de erfgenaam.

Best wel een ingewikkelde materie dus. Daarom raden we aan altijd contact te zoeken met een erfrecht advocaat.

Eigenaardigheden bij de verdeling van erfrecht in het erfrecht
Schuiven naar boven